logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2008

Uchwała Nr I/1/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr 1/8/2007 z 16 lutego 2007 roku.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania starych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie przejęcia na majątek Gminy w Brodach sieci wodociągowej w Krynkach.
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli jednostek oświatowych gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr I/7/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr I/8/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr I/9/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz pracowników Urzędu.
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
W sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
W sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu w Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie pobierania zaliczek na poczet wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody w przypadku ich zbywania osobom prawnym i fizycznym w formie bezprzetargowej.
Więcej »
Uchwała Nr II/18/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie odpłatnego nabycia gruntu na rzecz Gminy Brody, położonego w oddziale nr 176 pododdział C, Nadleśnictwa Starachowice, w obrębie ewidencyjnym Adamów, oznaczonego jako działka nr 176/1202 o pow. 0,4879 ha, z przeznaczeniem na Gminne Centrum Integracji Społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr II/19/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Brody, nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/20/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
Więcej »
Uchwała Nr II/21/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr II/22/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr II/23/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Brody dodatku specjalnego.
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr III/25/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr III/26/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr III/27/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania pn.
Więcej »
Uchwała Nr III/28/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania pn.
Więcej »
Uchwała Nr III/29/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Więcej »
Uchwała Nr III/30/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie: zarezerwowania środków finansowych w 2008r. na realizację zadań : 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski - Staw Kunowski -odcinek dl. 440 mb 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0618 T ( 15922) Lipie -Henryk Szyb - odcinek dl. 440 mb
Więcej »
Uchwała Nr III/31/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego tytułem zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia pn. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - recepcjonista w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.
Więcej »
Uchwała Nr III/32/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego tytułem zabezpieczenia realizacji umowy refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku - recepcjonista w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.
Więcej »
Uchwała Nr III/33/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do udzielenia upoważnienia Dyrektorom Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie i Stykowie oraz Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Krynkach do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.
Więcej »
Uchwała Nr III/34/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr III/35/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr III/36/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/37/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/38/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji pn. Roboty budowlano-remontowe w budynku Klubu Rolnika i Strażnicach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/39/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/40/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości Brody i Adamów, gmina Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IX/72/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.09.08r.
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr V/41/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr V/42/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brody- tekst jednolity.
Więcej »
Uchwała Nr V/43/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia Uchwała Nr V/43/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie zmiany uchwały nr 11/29/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Więcej »
Uchwała Nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr V/45/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi i gminie BRODY, przy ul. Piaskowej, z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr V/46/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Podgórskiej gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody,
Więcej »
Uchwała Nr V/47/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi i gminie BRODY przy ul. Akacjowej, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/48/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/49/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr VI/50/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr VI/51/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IW27/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr VI/52/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/53/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/54/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych oraz ustalenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych tych jednostek.
Więcej »
Uchwała Nr VI/55/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 0615T (15919) przez wieś Adamów - odcinek od istniejącej nawierzchni bitumicznej do drogi nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków - Pawłów.
Więcej »
Uchwała Nr VI/56/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VI/57/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr VI/58/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy w Brodach do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.
Więcej »
Uchwała Nr VI/59/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/61/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VI/62/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Uchwała Nr VI/63/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Zakładu.
Więcej »
Uchwała Nr VI/64/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
w sprawie odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej osobom fizycznym które wzniosły na tej nieruchomości budynek mieszkalny, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku przy ul. Ostrowieckiej.
Więcej »
Uchwała Nr VII/65/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 04.07.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/66/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/67/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania pn.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/68/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku dotacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/69/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/70/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/71/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr X/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Więcej »
Uchwała Nr X/74/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Więcej »
Uchwała Nr X/75/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008
Więcej »
Uchwała Nr X/76/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr X/77/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr X/78/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr X/79/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr X/80/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie wyrażania zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Lubieni ul. Wschodnia 2, 27 - 230 Brody o całkowitej powierzchni 91,02m2.
Więcej »
Uchwała Nr X/81/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
W sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Więcej »
Uchwała Nr X/82/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie: upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.
Więcej »
Uchwała Nr X/83/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr X/84/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Więcej »
Uchwała Nr X/85/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr X/86/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia praw własności udziałów.
Więcej »
Uchwała Nr XI/87/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XI/88/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/67/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/89/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XI/90/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr XI/91/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XI/92/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik, nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Brody, położonej we wsi Rudnik.
Więcej »
Uchwała Nr XI/93/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie użyczenia Zespołowi Placówek Oświatowych w Stykowie, nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Brody, położonej we wsi Styków.
Więcej »
Uchwała Nr XI/94/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr XI/95/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Więcej »
Uchwała Nr XI/96/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. Wspieranie rozwoju aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Brody, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/97/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/98/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
w sprawie: zapewnienia środków finansowych na realizacje zadań drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011.
Więcej »
Uchwała Nr XII/100/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/101/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/102/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/103/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XII/104/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XII/105/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XII/106/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/107/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/108/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/109/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr XII/110/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr XII/111/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/112/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XII/113/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/114/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr I/2/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr I/8/2007 z 16 lutego 2007 roku
Więcej »
Uchwała Nr XII/99/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/117/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/118/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/119/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie: udzielenia w 2008 roku dotacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/121/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/122/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/123/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brody do Lokalnej Grupy Działania Brody nad Kamienną.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/125/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/126/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Stykowie ul. Nadrzeczna 1, 27 - 230 Brody, o całkowitej powierzchni 87,2 m2.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info