logo
Finanse i majątek » Sprawozadania finansowe
2009

Zestawienie zmian w funduszu zakład budżetowy sporządzone na dzień 31-12-2009 r.
Więcej »
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2009r.
Więcej »
Rachunek zysków i strat zakład budżetowy sporządzony na 31-12-2009r.
Więcej »
Rachunek zysków i strat jednostki. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2009 r.
Więcej »
Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2009r.
Więcej »
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2009r.
Więcej »
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r.
Więcej »
Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH f unduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dy sponenta głównego zbiorczo/ zbiorczo jednostki samorządu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI
zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.
Więcej »
Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE je dnos tk i s am orządu te rytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku
Więcej »
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za IV kwartał roku 2009
Więcej »
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za IV kwartał roku 2009
Więcej »
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009
Więcej »
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009
Więcej »
Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009
Więcej »
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
Więcej »
KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ Rb Z za III kwartał 2009 roku
Więcej »
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za III kwartał 2009r.
Więcej »
KWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za III kwartał 2009r.
Więcej »
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-28S
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009r.
Więcej »
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009r.
Więcej »
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ Rb-Z za II kwartał 2009r.
Więcej »
PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH Rb-PDP do dnia 30 czerwca 2009r.
Więcej »
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za II kwartał 2009r.
Więcej »
KWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za II kwartał 2009r.
Więcej »
Kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb-34 za II kwartał 2009r.
Więcej »
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb-34 za II kwartał 2009r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej Rb-33 za II kwartał 2009r.
Więcej »
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 za II kwartał 2009r.
Więcej »
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-28S za II kwartał 2009r.
Więcej »
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za II kwartał 2009r.
Więcej »
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb Z za I kwartał 2009 roku
Więcej »
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB N za I kwartał 2009 roku
Więcej »
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce(deficycie) Rb NDS za I kwartał 2009 roku
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 28S za I kwartał 2009 roku
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 27S za I kwartał 2009 roku
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info