logo
Informacje
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: Budowie drogi gminnej nr 1524038 Brody nad Torami
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym miejscowości Ruda.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowie indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym w miejscowości Lipie.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej nr 1524038 Brody nad Torami
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGK BRODY
Więcej »
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym na działce o nr ewid., gr. 300/1, obręb 9 w miejscowości Lipie.
Więcej »
Ogłoszenie wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym na działkach o nr ewid, gr. 64/1, 67/1, 65/3 , obręb 12 w miejscowości Ruda.
Więcej »
PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach w dniu 21 czerwiec 2010 r.
Więcej »
Informacja dla mieszkańców Gminy Brody Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieni ul. Iłżecka 20
Więcej »
PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach w dniu 20 maja 2010r.
Więcej »
Lokalna Grupa Działania Brody nad Kamienną zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 maja 2010 roku
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brody w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH
Więcej »
WÓJT GMINY BRODY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej w Brodach 2. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach
Więcej »
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym na działkach o nr ewid, gr. 64/1, 67/1, 65/3 , obręb 12 w miejscowości Ruda.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-go stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym na działce o nr ewid., gr. 300/1, obręb 9 w miejscowości Lipie.
Więcej »
OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Lubienia gmina Brody
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 02.04.2010r. znak: PB.7624/3/09/10 podjął zawieszone z Urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Lubienia gmina Brody.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej »
Informacja dotycząca ogłosznia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO uchyleniu decyzji Starosty Starachowickiego BK.1.7332-4/09
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie kanału sanitarnego z rur PCV
Więcej »
Działki na sprzedaż
Więcej »
Wójt Gminy Brody prosi o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego z rur PCV.
Więcej »
Ogłoszenie dotyczące pracy urzędu w grudniu 2009
Więcej »
Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2009 r.
Więcej »
Informacja o planowanych negocjacjach z wolnej ręki na usługę przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych, w tym doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej, i Akacjowej.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Więcej »
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kuczów - Gmina Brody
Więcej »
Ogłoszenie o budowie kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków w miejscowości Kuczów - Gmina Brody
Więcej »
Ogłoszenie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:
Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Lubienia gmina Brody.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Lubienia gmina Brody
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską
w decyzji Wójta Gminy Brody z dnia 30.04.2009r. znak: Śr.7624/2/09, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625 T (15929) Krynki - Brody
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości
zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brodyw obrębie sołectwa Krynki, Brody, Ruda, w obrębie wsi Dziurów.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody
Więcej »
Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojewoda Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2009r. Znak: IG.XI 1.7720-96/08
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Brody z dnia 23.03.2009r. znak: Śr.7624/1/09,
ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Duża
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625 T (15929) Krynki - Brody.
Więcej »
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia
polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625 T (15929) Krynki
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości
zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych.
Więcej »
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625 T (15929) Krynki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Duża
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2009 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Duża.
Więcej »
Ogłoszenie dotyczące informacji
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody obejmujący obszar w granicach administracyjnych sołectw: Brody, Krynki, Ruda, Adamów i Dziurów.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w miejscowości Ruda ul. Duża na działkach o numerach ewidencyjnych: 89, oraz w części działek położonych w miejscowości Ruda, Gmina Brody, województwo Świętokrzyskie.
Więcej »
Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowych w Krynkach.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Więcej »
Zaproszenie do składania ofert
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na odbudowie zniszczonego odcinka torowiska na istniejącym nasypie kolejowym, zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
Więcej »
INFORMACJA dot. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych ADAMÓW, DZIURÓW i STYKÓW, gm. Brody
Więcej »
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 52+400 do km 52+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną i wjazdem do obiektu obsługi podróżnych w miejscowości Krynki.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 9.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
polegającego na: budowie chromatografu na terenie węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w m. Lubienia
Więcej »
Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowej w Rudniku i w Lipiu.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zniszczonego odcinka torowiska na istniejącym nasypie kolejowym, zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - Iłża, na terenie Gminy Brody, w miejscowości Lubienia (działka nr ewidencyjny 775) oraz na terenie Miasta i Gminy Iłża, w miejscowości Koszary (działka nr ewidencyjny 187).
Więcej »
Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chromatografu na terenie węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w m. Lubienia zlokalizowanego na działkach nr ew. 653/2; 654/2 w miejscowości Lubienia.
Więcej »
Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 52+400 do km 52+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną i wjazdem do obiektu obsługi podróżnych w miejscowości Krynki.
Więcej »
Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 49 + 180 do km 49 + 510 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną i wjazdem do obiektu obsługi podróżnych w miejscowości Młynek.
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
budowy chromatografu na terenie węzła rozdzielczo-pomiarowego w miejscowości Lubienia.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 52 + 400 do km 52 + 700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną i wjazdem do obiektu obsługi podróżnych w miejscowości Krynki.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 49 + 180 do km 49 + 510 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną i wjazdem do obiektu obsługi podróżnych w miejscowości Młynek
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie budowy chromotografu na terenie węzła rozdzielczo - pomiarowego gazu w m. Lubienia.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Więcej »
Ogłoszenie w związdku z dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Brody.
Więcej »
Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Młynek.
Więcej »
Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2008 r.
Więcej »
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Rudnik i Krynki.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
 OGLOSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E
Rozstrzygnięcie I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.
Więcej »
Zaproszenie do składania ofert na
Usługi integracji społecznej.
Więcej »
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Więcej »
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody w obrębie sołectw: Adamów i Dziurów.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 kwietnia 2008r.
Wójt Gminy Brody Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Rudnik.
Więcej »
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2008r
Więcej »
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości.
Więcej »
Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Więcej »
Ogłoszenie o zakończeniu I etapu konkursu
Ogłoszenie I etapu konkursu na młodszego referenta ds. informatycznych
Więcej »
I N F O R M A C J A Wójta Gminy w Brodach
w sprawie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody obejmujący obszar w granicach administracyjnych sołectw: Brody, Krynki, Ruda, Adamów i Dziurów.
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. informatycznych
Więcej »
Informacja z dnia 28 listopada 2007 roku o zatrudnieniu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Więcej »
Lista kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Więcej »
Urząd Gminy w Brodach prosi o zamieszczenie na łamach...
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOPS W BRODACH
Więcej »
Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem III-edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2007 r.
Więcej »
Informacja o wyłonieniu kandydata na stanowisko Kierownika GOPS w Brodach
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
Więcej »
II etap konkursu na kierownika GOPS w Brodach.
Więcej »
Wójt Gminy Brody
Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
INFORMACJA
dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008- 2011.
Więcej »
Specyfikacja Trybuny
Więcej »
Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krynkach.
Więcej »
II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2007 roku...
Więcej »
Informacja o zatrudnieniu na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.
Więcej »
Konkurs na Kierownika Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODACH
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
DECYZJA Nr 14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Nr konta Urzędu Gminy w Brodach - opłata skarbowa
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
DECYZJA Nr 12/07o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - budowa kanalizacji w Stawie Kunowskim
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu medycznego dla GZOZ Brody
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
DECYZJA Nr 11/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
"Rozbudowa parkingu przy drodze Nr 9 w Młynku"
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przebudowę dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubieni
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Brody
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
"Przetarg II Przymiarki"
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu „Brody - Górki” .
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Gimnazjum w Rudzie
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Rudnik, Budy Brodzkie, Młynek ul. Przymiarki i Działki, Brody ul. Tatry i Stoczki, gm. Brody
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Podłączenie istniejącego odgałęzienia w/c dla zasilania stacji gazowej I stopnia w miejscowości Ruda z gazociągiem w/c Dn 500 mm Ostrowiec Św. – Lubienia w m. Brody, gm. Brody, pow. Starachowice
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Obwieszczenie o projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Brody.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Informacja z dnia 30 marca 2006 roku o zatrudnieniu na stanowisku Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Informacja z dnia 1 marca 2006 roku o zatrudnieniu na stanowisku inspektora ds. inwestycji i przygotowywania wniosków unijnych.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie I etapu konkursu na Inspektora ds. funduszy unijnych.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia "Budowa centralnej nawanialni gazu w stacji rozdzielczo-pomiarowej"
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Konkurs na stanowisko Kierownika ZOEA- rozstrzygnięcie I etapu
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko inspektora ds. przygotowywania wniosków z funduszy unijnych w Referacie Inwestycji i Drogownictwa
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Obwieszczenie
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o składaniu ofert dla GZOZ
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Regulamin otwartego konkursu ofert - profilaktyka
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - profilaktyka
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Komunikat o dniu wolnym od pracy
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Brody.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info