logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2004

Uchwała Nr I/1/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów używania samochodów osobowych dla celów służbowych.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Więcej »
Uchwała Nr II/5/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr II/6/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr II/7/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr II/8/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/9/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych między Gminą Brody, a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości oraz uchylenia uchwały nr IV/32/94 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.1995r.
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Brody, położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stykowie oraz określenia regulaminu konkursu.
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2003 rok.
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2003 rok.
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych zasad realizacji zadań własnych gminy" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr III/18/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/19/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/20/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/21/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/22/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/23/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Brody do Związku Międzygminnego "Utylizator".
Więcej »
Uchwała Nr III/25/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu niograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Budach Brodzkich.
Więcej »
Uchwała Nr III/26/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego osobom prawnym i osobom fizycznym lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku mieszkalnym przy ulicy Nadrzecznej 19 w Brodach, stanowiącego własność gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
Więcej »
Uchwała Nr III/27/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr III/28/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr III/29/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IV/30/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/31/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/32/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/33/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/34/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/35/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/36/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie powołania przedstawicieli gminy Brody do Związku Międzygminnego "Utylizator".
Więcej »
Uchwała Nr IV/37/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudzie.
Więcej »
Uchwała Nr IV/38/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów oraz przeniesienia własności znajdujących się na nich budynków we wsiach: Brody i Krynki na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach oraz uchylenia uchwały Nr V/41/98 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.1998r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/39/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku.
Więcej »
Uchwała Nr IV/40/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Krynki.
Więcej »
Uchwała Nr IV/41/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stawie Kunowskim.
Więcej »
Uchwała Nr IV/42/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski o uznanie lasów za ochronne, położone na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IV/43/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w opłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Więcej »
Uchwała Nr IV/44/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Więcej »
Uchwała Nr IV/45/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IV/46/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/47/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/48/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zasad i warunków nabywania pojemników na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IV/49/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie ustalania stawek opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr V/50/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie akceptacji programu inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla MZWiK w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr V/51/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach majątku infrastruktury wodno-ściekowej należącej do gminy.
Więcej »
Uchwała Nr V/52/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr V/53/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
Więcej »
Uchwała Nr V/54/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr V/55/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr V/56/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr V/57/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Lubienia.
Więcej »
Uchwała Nr V/58/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek, gminy Brody z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową.
Więcej »
Uchwała Nr VI/59/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/60/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/61/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/62/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/63/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/64/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/65/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/66/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/67/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Szkół Podstawowych w: Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni i Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr VI/68/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych: Publicznych Gimnazjów w Rudzie i Krynkach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/69/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych.
Więcej »
Uchwała Nr VI/70/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 1 dziecko w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VI/71/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/72/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/73/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/74/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/75/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/76/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VI/77/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr VI/78/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach materiałów oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/79/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach środków trwałych.
Więcej »
Uchwała Nr VI/80/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/81/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego, osobom fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Lipie.
Więcej »
Uchwała Nr VI/82/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.06.2004r. dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudzie.
Więcej »
Uchwała Nr VI/83/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze krajowej nr 9 na odcinku starego przebiegu i dróg zbiorczych w miejscowości Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VI/84/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie użyczenia Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodach nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Krynki, Lubienia i Styków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/85/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie użyczenia Dyrektorom Szkół w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Lubienia, Ruda i Styków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/86/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego "Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.
Więcej »
Uchwała Nr VI/87/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie weksla "in blanco" na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Stykowie"
Więcej »
Uchwała Nr VI/88/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brody na lata 2004-2013.
Więcej »
Uchwała Nr VI/89/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Brody" oraz "Planu gospodarki odpadami dla gminy Brody".
Więcej »
Uchwała Nr VI/90/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
Więcej »
Uchwała Nr VII/91/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/92/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VII/93/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004 i określenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Więcej »
Uchwała Nr VII/94/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie weksla "in blanco" na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Stykowie".
Więcej »
Uchwała Nr VII/95/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VII/96/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego GZOZ w Brodach na 2004 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VII/97/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie "Budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Stykowie".
Więcej »
Uchwała Nr VIII/98/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/99/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/100/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Komisariatu Policji w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/101/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/102/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Adamów.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/103/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/104/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Styków.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/105/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/106/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/107/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr IX/108/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetaru ograniczonego, właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Brody, położoną we wsi Brody przy ul. Słonecznej.
Więcej »
Uchwała Nr IX/109/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr X/110/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr X/111/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr X/112/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania środka trwałego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr X/113/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr X/114/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Więcej »
Uchwała Nr X/115/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr X/116/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności gruntowej (przejścia, przejazdu i przechodu) nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Krynki, przy ul. Długiej.
Więcej »
Uchwała Nr X/117/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr X/118/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr X/119/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie opłaty miejscowej w Brodach, Krynkach, Rudzie i Stykowie uznanych rozporządzeniem Nr 23/98 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.1998r. za miejscowości posiadające korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz zasad poboru i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr X/120/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie opłaty administracyjnej.
Więcej »
Uchwała Nr X/121/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr X/122/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr X/123/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr X/124/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr X/125/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
Więcej »
Uchwała Nr XI/126/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie objęcia przez Gminę Brody udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z przekazaniem majątku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z gruntami jako wkładu niepieniężnego (aportu).
Więcej »
Uchwała Nr XI/127/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie poboru opłat za opróżnianie pojemników w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr XI/128/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/129/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/130/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego Kamienna w Brodach dresów sportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XI/131/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wyposażenia.
Więcej »
Uchwała Nr XI/132/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/133/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania środka trwałego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr XI/134/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/135/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/136/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/137/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr XI/138/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XI/139/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku rolnego.
Więcej »
Uchwała Nr XI/140/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku leśnego.
Więcej »
Uchwała Nr XI/142/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Więcej »
Uchwała Nr XI/143/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Brody, położoną we wsi Lubienia przy ul. Iłżeckiej.
Więcej »
Uchwała Nr XI/144/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi i gminie Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/141/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie przekształcenia i połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Brodach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w samorządową inst
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info