logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2006

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zmiany U Nr. III/45/2003r. Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy w Broda
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zasad i warunków nabycia pojemników na terenie Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowościach: Brody, Bór Kunowski, Lipie, Staw Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego, właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Brody, położoną we wsi Staw Kunowski przy ul. Klonowej.
Więcej »
Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Więcej »
Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych
Więcej »
Uchwała Nr I/10/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr I/11/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr I/12/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr I/13/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: zasad i warunków nabywania pojemników na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/18/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: zmian w Statucie Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr II/20/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.
Więcej »
Uchwała Nr II/21/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2005 rok.
Więcej »
Uchwała Nr II/22/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr II/23/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr III/25/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: zmian w Statucie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: rozłożenia na raty wraz z oprocentowaniem ceny nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Lipie przy ul. Starachowickiej, stanowiącej własność Gminy Brody i ustanowieniem hipoteki na rzecz Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr III/27/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Krynki, przy ul. Ostrowieckiej, gm. Brody z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - budowę parkingu.
Więcej »
Uchwała Nr III/28/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Staw Kunowski, gm. Brody z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - budowę drogi.
Więcej »
Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: zmiany Uchwały RG w Brodach NrII/18/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia odpłatności dla członków OSP, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Więcej »
Uchwała Nr III/30/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach za rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IV/31/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr IV/32/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania.
Więcej »
Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: okręgów wyborczych.
Więcej »
Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.
Więcej »
Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: nabycia nieruchomości położonej we wsi i gminie Brody
Więcej »
Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Staw Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr IV/37/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody
Więcej »
Uchwała Nr IV/38/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
W sprawie: Zmiany uchwały nr II/19/01 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2001 roku, w sprawie zmiany obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim i ustaleniu obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku.
Więcej »
Uchwała Nr V/39/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr V/40/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wspólnej położonej w Brodach przy ul. Parkowej 1
Więcej »
Uchwała Nr V/41/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
W sprawie: rozłożenia na raty wraz z oprocentowaniem ceny nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkaniowego Nr. 1 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Brodach przy ul. Szkolnej 79, stanowiącej własność Gminy Brody, i ustanowieniem hipoteki na rzecz Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr V/42/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
W sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Brody z Międzynarodowego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/43/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr VI/44/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr VI/45/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: przejęcia majątku wodno-ściekowego od Międzynarodowego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/46/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VI/47/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2005 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/48/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2005 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/49/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Brodach przy ul. Szkolnej 79, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej oraz uchylenia uchwały Nr X/115/2005.
Więcej »
Uchwała Nr VI/50/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr VI/51/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: ustanowienia nagrody honorowej przyznawanej za zasługi na rzecz Gminy Brody pn: "ANDRZEJ ROKU".
Więcej »
Uchwała Nr VI/52/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
W sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/53/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr VII/54/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr VII/55/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Więcej »
Uchwała Nr VII/56/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: udzielenie w 2006 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie organizacji VII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr VII/57/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
Więcej »
Uchwała Nr VII/58/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr VII/59/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/60/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/61/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Bór Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr VII/62/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Bór Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr VII/63/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/64/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wspólnej położonej w Brodach przy ul. Parkowej 1.
Więcej »
Uchwała Nr VII/65/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/66/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII / 54 / 2006r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27 września 2006 r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/67/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/68/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
w sprawie: zakupu samochodu w celu realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Więcej »
Uchwała Nr IX/69/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych w Kuczowie, gm. Brody oraz w Starachowicach z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - budowę drogi gminnej ul. Graniczna.
Więcej »
Uchwała Nr IX/70/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr IX/71/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych i pozostałych środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Dziurowie.
Więcej »
Uchwała Nr IX/72/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr IX/73/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Brody
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach.
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach.
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Brodach.
Więcej »
Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006r.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info