logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2007

Uchwała Nr I/1/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: odpłatnego nabycia od Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" udziału w wysokości 183/1552,5 części w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej położonej w Brodach ul. Jaśminowa, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: powołania Kapituły nagrody honorowej przyznawanej za zasługi na rzecz Gminy Brody pn: "Andrzej Roku".
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr I/7/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
W sprawie: ustalenia kwoty dopłaty do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr I/8/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
W sprawie: zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr IV / 49 / 2004 z 9 czerwca 2004 roku.
Więcej »
Uchwała Nr I/9/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
W sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr I/10/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
W sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr I/11/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
W sprawie: stwierdzenia nie wygaśnięcia mandatu wójta.
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.02.07r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.02.07r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/14/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: przyjęcia statutów sołectw Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/15/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
Więcej »
Uchwała Nr III/16/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu.
Więcej »
Uchwała Nr III/17/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu.
Więcej »
Uchwała Nr III/18/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego KAMIENNA w Brodach obuwia sportowego.
Więcej »
Uchwała Nr III/19/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr III/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr III/21/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na rzecz Gminy Brody, położonych w oddziale nr 176 pododdział C, Nadleśnictwa Starachowice, w obrębie ewidencyjnym Adamów, oznaczonych jako działka nr 176/1202 o pow. 0,4879 ha, z przeznaczeniem na cele społeczno - opiekuńcze.
Więcej »
Uchwała Nr III/22/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/23/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania za rok 2006.
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego leśnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: upoważnienia Wójta do złożenia wstępnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".
Więcej »
Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Adamów przez wieś (odcinek od cmentarza).
Więcej »
Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach budowy chodników przy drodze krajowej nr 42 w Kuczowie i przy drodze krajowej nr 9 na odcinku Młynek - Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki Fiat 126p.
Więcej »
Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek.
Więcej »
Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach za rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach za okres 01.01.2007 do 31.01.2007
Więcej »
Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: powołania Sekretarza Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: stwierdzenia nie wygaśnięcia mandatu wójta.
Więcej »
Uchwała Nr IV/39/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Więcej »
Uchwała Nr IV/40/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2006 roku.
Więcej »
Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
Więcej »
Uchwała Nr V/42/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr V/43/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Więcej »
Uchwała Nr V/44/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr V/45/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiacej własnosc Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr V/46/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brody nieruchomości zabudowanej we wsi i gminie Brody stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr V/47/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brody do Stowarzyszenia "Brody nad Kamienną".
Więcej »
Uchwała Nr V/48/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
upoważnienia Wójta do złożenia wstępnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013"
Więcej »
Uchwała Nr V/49/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr V/50/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2006 roku.
Więcej »
Uchwała Nr VI/51/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego KAMIENNA w Brodach strojów sportowych.
Więcej »
Uchwała Nr VI/52/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
zmiany gruntów położonych we wsi Styków gm. Brody pomiędzy Gminą Brody a osobą fizyczną.
Więcej »
Uchwała Nr VI/53/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
utworzenia przedszkola publicznego w Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr VI/54/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2007-2032".
Więcej »
Uchwała Nr VI/55/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach kadencji 2008-2011
Więcej »
Uchwała Nr VI/56/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Więcej »
Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.07.07r.w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2006 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Styków, ul. Nad Zalewem gm. Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej odpłatnie, osobom fizycznym który wzniosły w tej nieruchomości budynek mieszkalny, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Brody przy ul. Piaskowej 24.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
Statutu Przedszkola w Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/65/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Miastu i Gminie Kunów na dofinansowanie usuwania skutków powodzi z zakresu infrastruktury technicznej.
Więcej »
Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
poręczenia spłaty kredytu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego GZOZ w Brodach w likwidacji
Więcej »
Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
likwidacji Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2006 rok.
Więcej »
Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Staw Kunowski - Bór Kunowski w m. Staw Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
przyjęcia na własność budynku(baraku) mieszkalnego na rzecz Gminy Brody od Stowarzyszenia "SAMARYTANIN" w Starachowicach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Brody oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty Gminy oddane w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Więcej »
Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI/49/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 1999r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Styków.
Więcej »
Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruda, gm. Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Brody zobowiązania wynikającego z umowy umorzeniowej nr 100/2003/Wn-13/OW-om/U z dnia 29.12.2003r.
Więcej »
Uchwała Nr IX/79/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Więcej »
Uchwała Nr IX/80/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2008-2011.
Więcej »
Uchwała Nr X/81/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr X/82/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr X/83/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie.
Więcej »
Uchwała Nr X/84/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr X/85/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.
Więcej »
Uchwała Nr X/86/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Więcej »
Uchwała Nr X/87/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym lokalu użytkowego.
Więcej »
Uchwała Nr X/89/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Więcej »
Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki ŻUK A 18H.
Więcej »
Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Trębowiec i Krynki dla mieszkańców gminy Brody na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
zmian w Statucie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XI/98/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad pobytu, określenia inkasentów i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XI/100/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru płatności i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr XI/101/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
przyznania Wójtowi Gminy Brody dodatku specjalnego.
Więcej »
Uchwała Nr XI/102/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
wniesienia skargi kasacyjnej.
Więcej »
Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XII/104/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr XII/105/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XII/106/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XII/107/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
nieodpłatnego przekazania dla Ludowego Klubu Biegacza "RUDNIK" w Rudniku strojów sportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XII/109/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info