logo
Informacje
Przetargi

Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Szkolnej, gm.
Więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Brody: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Udzielenie Gminie Brody kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.000.000 PLN Numer ogłoszenia BZP: 204224 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej Numer ogłoszenia: 176210 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
Więcej »
Zawiadomienie o wynikach postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników /uczestniczek projektu systemowego pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Szkolnej, gm. Brody.
Więcej »
Ogłoszneie w związku z wprowadzoną zmianą ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer ogłoszenia: GOPS-POKL.01/2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
GOPS-POKL.01/2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym,
dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na pograniczu miejscowości Brody - Krynki, gm. Brody, przy ulicy Jarzębinowej i Aptecznej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krynkach pomiędzy ul. Ostrowiecką i ul. Długą.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowe drogi w miejscowości Ruda - ul. Duża.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości:
Nieruchomości lokalowej - Lokal użytkowy Nr 2, Nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Więcej »
GMINA BRODY ogłasza przetarg nieograniczony, na:
Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2009/2010
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości:
Nieruchomości lokalowej - Lokal użytkowy Nr 2,
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
na utworzenie świetlicy wiejskiej w Brodach.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu na na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 23/1, 27/1, 28/1 o pow. ogólnej 1,1100 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KW 21829, 21834, 21832, położonej w miejscowości RUDNIK, gm. Brody, przy ul. Leśnej.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę - remont drogi gminnej nr 1524015 Ruda przez wieś.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody
położonej w miejscowości Młynek, gm. Brody, w pobliżu ul. Podgórskiej
Więcej »
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
Więcej »
OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NA:
Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009.
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
Dostawę samochodu
Więcej »
Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na
sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek.
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
Karosacja samochodu pożarniczego
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubieni o pawilon Żywieniowy i oddział przedszkolny.
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
Przebudowę drogi w Stykowie.
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
Roboty budowlano - remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Brodach
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubieni o pawilon żywieniowy i oddział przedszkolny
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Brody
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Brody
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody.
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Śr.701/P/02/08.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Śr/701/P/02/08.
Nazwa zadania: Świadczenie usługi zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brody.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Świadczenie usługi zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brody.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Budowa dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Gminy w Brodach
Więcej »
Wójt Gminy Brody OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA -
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynek w ul. Przymiarki
Więcej »
Unieważnienie przetargu dotyczy przedmiotu zamówienia:
"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Brody"
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Brody"
Więcej »
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynek w ul. Przymiarki"
Więcej »
OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Budowe sceny plenerowej przy boisku sportowym w Adamowie".
Więcej »
OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Wymiane stropu w Szkole Podstawowej w Brodach".
Więcej »
OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Wykonanie przyłącza wodociągowego".
Więcej »
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - termomodernizacja ciąg dalszy
Więcej »
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Młynek.
Więcej »
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - termomodernizacja
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony.
Więcej »
Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie na "Małe Przedszkole"
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż autorefraktometru do poradni okulistycznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej dla GZOZ
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg GZOZ na dostawę i montaż fotela ginekologicznego i kolposkopu do Poradni GZOZ
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów we wsi Staw Kunowski.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości Przymiarki
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Zawiadomienie o odwołaniu przetargu II Przymiarki.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na sprzedaż działki nr 1406/8 w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Klonowej
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż gruntów.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody .
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OBSŁUGĘ GOSPODARCZĄ GZOZ
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na dostawę i instalację czytnika pasków moczu w pracowni analitycznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg- sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu do gabinetu fizjoterapii Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Przetarg na dostawę i montaż szaf kartotekowych na potrzeby Ośrodków Zdrowia.
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »
Ogłoszenie o przetargach
Ogłoszenie zwykłe
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info