logo
Wójt Gminy Brody » zarządzenia
2007

Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.01.2007r. w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie korzystania z samochodu osobowego "Volswagen Bus" oraz Espero przez pracowników Urzędu Gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 2/2006 z dnia 10.01.2006r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: trybu likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: powołania likwidatora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.01.2007r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.03.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 3/2002 z dnia 27 listopada 2002r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.03.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr2/2006 z dnia 10 stycznia 2006r
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.03.2007r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2007 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.04.2007r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bordach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bordach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie określenia szczegółowych zadań dla Sekretarza Gminy Brody Pana Andrzeja Przygody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krynkach oraz powołania Komisji Konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21.05.2007r. w sprawie zmina w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.05.2007r. w sprawie:
udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2007r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2007r. w sprawie:
udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.06.2007r. w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie:
powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.07.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.08.2007r. w sprawie:
odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.08.2007r. w sprawie:
powołania komisji ustalającej zasoby gruntów i doprowadzania do przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.08.2007r. w sprawie:
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.08.2007r. w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 2/06 z dnia 10.01.2006r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.08.2007r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.09.2007r. w sprawie:
powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.09.2007r. w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2007r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.09.2007r. w sprawie:
zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstawowa w Brodach".
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.09.2007r. w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.09.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie:
powołania Komisji Odbiorowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie:
regulaminu udzielania dofinansowania na realizacje prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.10.2007r. w sprawie:
udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2007roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.10.2007r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 52/2007 z dnia 25.09.2007r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
przekazania majątku dla Szkoły Podstawowej w Stykowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2007r. w sprawie:
projektu budżetu Gminy Brody na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2007r. w sprawie:
powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.11.2007r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie:
powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie:
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.11.2007r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie:
utworzenia funduszu nagród w 2007r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie:
powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
powołanie Komisji Odbiorczej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w dokumentacji zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji określającej zasady sporządzenia, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
wprowadzenia "Planu kont" w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji gospodarki i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłata w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.12.2007r. w sprawie:
realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotyczącej sfinansowania kosztów remontu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
instrukcji ewidencji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
Regulaminu kontroli finansowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
organizacji kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
wprowadzenia "Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długoterminowego użytkowania" dla Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
Instrukcji Kontroli Finansowej w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.12.2007r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.12.2007r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info